Informacje dla rodziców

Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.30.

 UCHWAŁA NR L/1187/18 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia  8  marca 1990  r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) w związku z art.52 ust. 1    ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z  2017  r.  Nr  256,  poz.  2203) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

I

  1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę, w zakresie nauczania, wychowania  i opieki,  w  wymiarze  5  godzin dziennie są realizowane bezpłatnie w godz. 7.00-12.00.
  2. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez  Gminę dla    dzieci    objętych   obowiązkiem    rocznego   przygotowania przedszkolnego,  w  zakresie  nauczania,  wychowania  i  opieki, są realizowane bezpłatnie dzień po tym kiedy dziecko kończy 6 lat
  3. Godziny realizacji zajęć,  o  których  mowa  w § 1 ust. 1 i 2 określa statut przedszkola/szkoły.
  4. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar określony w§1 ust. 1

  5.Opłata, o  której mowa w § 1 ust. 4 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświacie.

6. Przedszkole prowadzi elektroniczną ewidencję przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola. Rodzicowi przysługuje nieodpłatnie jedna karta/ breloczek rejestracji pobytu dziecka ( do zwrotu po zakończonej edukacji dziecka w przedszkolu). Kolejne będzie można dokupić. Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego, a w przypadku braku takiego systemu, zarejestrowania ręcznego (wpisy przyprowadzania i odbierania dziecka w formie papierowej).

          W przypadku obu systemów, gdy rodzic nie zarejestruje momentu wejścia lub wyjścia dziecka, czas pobytu dziecka liczy się od otwarcia do zamknięcia

II

  1. Zwalnia się z  opłaty,  o  której mowa w § 1 ust. 4, rodziców (opiekunów   prawnych)   posiadających co  najmniej  troje  dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie  domowym z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się  tylko  dzieci pobierające  naukę,  jednak  nie  dłużej niż  do ukończenia 24 roku życia

III

1.Traci moc uchwała nr XXXV/729/17 Rady Miejskiej Wrocławia z  dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie określenia  czasu  bezpłatnych  zajęć oraz    ustalenia    wysokości    opłat   za  świadczenia  udzielane w przedszkolach  publicznych  prowadzonych  przez   Gminę  w  czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć ( Dz.Urz.Woj. Doln. z 2017r. poz.386

IV

1.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

V

1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                              Wiceprzewodniczący

                                           Rady Miejskiej Wrocławia

                                              Jacek Ossowski

Opłaty:

Opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godz. dziennie  wynosi 1 zł za każdą godzinę. Rodzic płaci za rzeczywisty pobyt dziecka w przedszkolu wykorzystując elektroniczną ewidencję prowadzoną przez placówkę.

Wysokość opłaty przekazywana jest rodzicom na podany adres mailowy

Przykład obliczenia opłaty:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,38 zł za 3 posiłki (śniadanie – 845; zupa obiadowa i drugie śniadanie  – 1120; drugie danie i owoc  – 1345.

Zgodnie z regulaminem korzystania z wyżywienia obowiązującym w Przedszkolu nr 113 istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków:

  1. a) za jeden obiad pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki dziennej (3,68 zł),
  2. b) za dwa posiłki (śniadanie i obiad  lub obiad i podwieczorek) pobiera się opłatę w wysokości 75 %   stawki dziennej (5,34 zł);
  3. c) za jeden posiłek (śniadanie lub podwieczorek)  pobiera się opłatę w wysokości  25 % stawki dziennej (1,85 zł);

Przykład obliczenia opłaty:

21 dni x opłata za posiłek = miesięczna opłata za wyżywienie

7,38 zł (dzienna stawka żywieniowa) x 21 = 154,98 zł – miesięczna opłata za wyżywienie
Łączna kwota 154,98 zł.

Za każdy dzień nieobecności dziecka dokonuje się odpisy w następnym miesiącu.

Numer konta: 47 1020 5226 0000 6402 0417 8281 
na który należy wpłacać należność za pobyt Dziecka w Przedszkolu w wysokości wysłanej do rodzica na podany w umowie o świadczeniu usług  e-mail

Zasady rekrutacji od 2009 roku

Wrocławski System Rekrutacji – http://www.wroclaw.pl/edukacja