Informacje dla rodziców

Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.30.

 

 UCHWAŁA NR LIII/1327/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia  8  marca 1990  r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318) w związku z art.14 ust. 5 pkt 1 lit.a i pkt 2   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004  r.  Nr  256,  poz.  2572 z późn. zm.1)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

                                      § 1.

1. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez  gminę, w zakresie nauczania, wychowania  i  opieki,  w  wymiarze  5  godzin dziennie są realizowane bezpłatnie w godz. 7.00-12.00.

2. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych  przez  gminę dla    dzieci    objętych    obowiązkiem    rocznego   przygotowania przedszkolnego,  w  zakresie  nauczania,  wychowania  i  opieki,  są realizowane bezpłatnie dzień po tym kiedy dziecko konczy 6 lat

3. Godziny realizacji  zajęć,  o  których  mowa  w § 1 ust. 1 i 2 określa statut przedszkola/szkoły.

4. Ustala się opłatę w wyskości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1 i 2

5.Opłata, o  której mowa w § 1 ust. 4 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświacie.

6.Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiedzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 

                                    § 2.

1. Zwalnia się  z  opłaty,  o  której mowa w § 1 ust. 4, rodziców (opiekunów   prawnych)   posiadających  co  najmniej  troje  dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie  domowym z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia  się  tylko  dzieci pobierające  naukę,  jednak  nie  dłużej  niż  do ukończenia 24 roku życia.

                                    § 3.

1.Traci moc uchwała nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z  dnia 15 marca 2012 r. w sprawie  określenia  czasu  bezpłatnych  zajęć oraz    ustalenia    wysokości    opłat   za  świadczenia  udzielane w przedszkolach  publicznych  prowadzonych  przez   gminę  w  czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć ( Dz.Urz.Woj. Doln. z 2013r. poz.5142

                                    § 4.

1.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

                                          § 5.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r

 

                                              Wiceprzewodnicząca

                                           Rady Miejskiej Wrocławia

                                              Elżbieta Góralczyk

Opłaty:

Opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godz. dziennie  wynosi 1 zł za każdą godzinę. Rodzic deklaruje czas, w którym dziecko będzie przebywać w placówce z dokładnością do 0,5 godz. (płatne proporcjonalnie – 0,50 zł).

Uwaga: zgodnie z zasadą matematyczną kwotę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  

Przykład obliczenia opłaty:

21 dni x liczba godzin ponad wymiar bezpłatnych x 1 zł  = opłata za płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i  opiekuńcze  

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,38 zł za 3 posiłki (śniadanie – 845; zupa obiadowa i drugie śniadanie  – 1120; drugie danie i owoc  – 1345.

Zgodnie z regulaminem korzystania z wyżywienia obowiązującym w Przedszkolu nr 113 istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków:

a) za jeden obiad pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki dziennej (3,68 zł),

b) za dwa posiłki (śniadanie i obiad  lub obiad i podwieczorek) pobiera się opłatę w wysokości 75 %   stawki dziennej (5,34 zł);

c) za jeden posiłek (śniadanie lub podwieczorek)  pobiera się opłatę w wysokości  25 % stawki dziennej (1,85 zł);

Przykład obliczenia opłaty:

21 dni x opłata za posiłek = miesięczna opłata za wyżywienie 

Dziecko  będzie przebywało w placówce od godziny 7.00 do 15.00 tj. 3 godziny płatne x 1 zł = 3 zł dziennie
3 zł x 21 = 63 zł - kwota miesięcznej opłaty

7,38 zł (dzienna stawka żywieniowa) x 21 = 154,98 zł - miesięczna opłata za wyżywienie
Łączna kwota 154,98 zł + 63 zł = 217,98 zł.

Za każdy dzień nieobecności dziecka dokonuje się odpisy w nastepnym miesiącu.


Numer konta: 47 1020 5226 0000 6402 0417 8281
na który należy wpłacać należność za pobyt Dziecka w Przedszkolu w wysokości wysłanej do rodzica na podany w umowie o swiadczeniu usług  e-mail

 

Zasady rekrutacji od 2009 roku

Wrocławski System Rekrutacji - http://www.wroclaw.pl/edukacja